Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Algemene voorwaarden BBQ

Algemene leveringsvoorwaarden
Levering van producten aan personen


Artikel 1: Algemeen

1.1 In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden; te weten: de gebruiker van de BBQ service van Eetgeheim koper: de wederpartij van gebruiker, handelend ter uitoefening van beroep of bedrijf; overeenkomst: de overeenkomst tussen Eetgeheim en koper.

 

1.2 Eetgeheim: De dienst/website waarop besteld is. De bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en voor alle overeenkomsten tussen gebruiker en koper waarop gebruiker deze leverings­voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Een en ander voor zover van deze leverings­voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze leveringsvoorwaarden worden jegens koper en eveneens jegens eventuele door gebruiker in te schakelen derden bedongen.

 

1.3 Bij nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze leveringsvoorwaarden onverminderd van kracht. Gebruiker en koper zullen alsdan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 2: Aanbiedingen/offertes

2.1 Alle aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

 

2.2 Alle offertes van gebruiker zijn vrijblijvend; zij gelden gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

 

2.3 De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn inclusief btw, overige heffingen en eventuele verzend-, vervoers-, en verpakkingskosten, tenzij anders vermeld.

2.4 Een samengestelde prijsopgave (offerte) verplicht gebruiker niet tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet vanzelf voor nabestellingen.

 

Artikel 3: Uitvoering

3.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

3.2 De koper zal alle ter uitvoering van de opdracht redelijkerwijze noodzakelijke gegevens tijdig aan gebruiker verstrekken. Bij niet-tijdige verstrekking door koper is gebruiker gerechtigd de uit­voering van de opdracht op te schorten en eventuele kosten van vertraging bij koper in rekening te brengen.

 

3.3 Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar zijn.

 

Artikel 4: Levering

4.1 Levering geschiedt af magazijn van gebruiker, tenzij anders overeengekomen.

 

4.2 Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert (of laat afleveren) dan wel op het moment waarop deze hem krachtens overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Bij weigering van afname of bij onmogelijk maken van aflevering door koper is gebruiker gerechtigd de zaken voor rekening en risico van koper te laten opslaan.

 

4.3 Indien koper ter uitvoering van de overeenkomst gegevens moet verstrekken aan gebruiker, vangt de levertijd pas aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

 

4.4 Door gebruiker opgegeven termijn voor levering is ter indicatie en geen fatale termijn.

 

4.5 Deelleveringen door gebruiker zijn toegestaan, zulks ter beoordeling van gebruiker. Deel­leveringen kunnen afzonderlijk gefactureerd worden.

 

4.6 Middels het huren van de BBQ kan u alleen voor bezorgen kiezen. Dit zodat Eetgeheim hierover de hand heeft of de gebruiker heeft gehandeld volgens de regels die hieraan zijn vast gesteld.

4.7 Wanneer Eetgeheim een order heeft ontvangen kan deze niet ongedaan worden gemaakt. Wij hanteren de regel gekocht blijft gekocht. U kunt ter compensatie uw tegoed in punten op uw account ontvangen of een coupon ontvangen van Eetgeheim.

4.8 Eetgeheim hanteert een week vooruit bestellen omtrent de volgende zaken. Vers vlees garantie, koelgarantie en levergarantie.

4.9 Eetgeheim geeft tijdig aan wanneer uw bestelling afgehaald, dan wel thuis bezorgd zal worden. Dit zal 1 tot 2 werkdagen voor de afgesproken datum zijn.

4.10 Eetgeheim hanteert dat als er voor de salades gekozen wordt het een all-in pakket is. Hierbij zitten sauzen, salades, stokbrood, bestek inbegrepen.

 

Artikel 5: Reclames

5.1 Koper zal het geleverde bij (af)levering of zo kort mogelijk daarna inspecteren op aan­tallen en kwaliteit. Zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 2 uur na levering telefonisch of per mail aan gebruiker te worden gemeld. Niet-zichtbare gebreken of tekorten moeten binnen 2 uur na ontdekking, uiterlijk echter binnen 1 dag na levering worden gemeld. Deze tijden zijn zo afgesteld omdat we met versproducten werken.

 

5.2 Reclames schorten de betalingsverplichting van koper niet op. Terugzending van het ge­leverde kan slechts na schriftelijke toestemming van gebruiker.

 

Artikel 6: Garantie

6.1 Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat zij vrij zijn van alle gebreken. Deze garantie geldt gedurende een periode van 12 uur na levering. Dit omdat Eetgeheim met voedsel en waren werkt die bij gekoelde temperatuur bewaard dien te worden.

 

6.2 Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of on­eigenlijk gebruik. Het openen van de verpakking waarin het voedsel zich bevind. Of het niet bewaard is en terug geleverd word bij een temperatuur onder de 7 graden Celsius. Dit zal altijd gecontroleerd worden bij terugname.

Artikel 7: Prijzen

7.1 Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen aan koper indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijs­wijzigingen hebben voorgedaan, echter alleen indien deze prijsstijgingen zich voor­doen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

 

7.2 De door Eetgeheim gehanteerde prijzen zijn inclusief btw, overige heffingen en eventuele administratie-, verzend-, vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

Artikel 8: Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden op de website na het ontvangen van de betaling gaan wij pas aan de slag, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta Euro.

 

8.2 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.

8.3 Betaling van het gebruikte gas bij de BBQhuur zal berekend worden met een bedrag van 2,5euro per gebruikte 0,5kg aan gas. Dit zal worden verrekend met de borg die hiervoor is gehanteerd.

8.4 Eetgeheim hanteert betalingen via Ideal, Bancontact die via onze betalingsdienst van Mollie betaald worden.

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle door gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat de koper alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 

9.2 Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en ­ver­zekerd te houden tegen schade en diefstal.

9.3 Bij het plegen van diefstal aan Eetgeheim zal er aangifte worden gedaan en een boete worden opgelegd van 183 euro. Dit bedrag is gebaseerd op het plegen van diefstal van  een BBQ set van Eetgeheim.

 

9.4 De huurBBQ van Eetgeheim blijft altijd eigendom van Eetgeheim. Wordt deze niet schoon genoeg overgedragen aan de chauffeur dan zal  de borg komen te vervallen.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid voor gebrekkige, geleverde zaken jegens koper is beperkt tot de garantie zoals voornoemd.

 

10.2 Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot ten hoogste de voor de gebrekkige zaak bij koper in rekening gebrachte vergoeding, met een maximum van vijfhonderd euro.

 

10.3 De aansprakelijkheid is in elk geval gemaximeerd tot het bedrag dat in het betreffende geval door de assuradeur van gebruiker wordt uitgekeerd.

10.4 Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld door branden die veroorzaakt worden door onze gasten, zij zullen gebruiksvriendelijk om moeten gaan met onze BBQ sets en spullen, indien hier toch schade uit komt, bijvoorbeeld bosbranden of andere schades zijn wij hier niet aansprakelijk voor, de aannemer die de betaling heeft gedaan staat geregistreerd als toezichthouder en is aansprakelijk voor het voorkomen van de schade en gebruiksvriendelijk om te gaan met de spullen van Eetgeheim.

 

10.5 Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.

 

Artikel 11: Risico-overgang

11.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment dat deze in de macht van koper of van (een) door koper aan te wijzen derde(n) worden gebracht.

Artikel 12: Geschillen

12.1 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ­in­gespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

12.2 De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

12.3 Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 13: Overige bepalingen

13.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda .

 

13.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

14: Bevoegde rechter en Nederlands recht:

14.1: Op alle overeenkomsten gesloten met Eetgeheim is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is van toepassing uitgesloten. Alle mogelijke geschillen met Koper die voortvloeien uit de met Koper gesloten Overeenkomst of de uitvoering daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

 

15: Garantstelling boeker

15.1: In geval van diefstal van de barbecue zal de boeker altijd garant staan voor de geleden schade van Eetgeheim.