Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Privacy beleid Eetgeheim

 

Over ons privacybeleid

Eetgeheim.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Eetgeheim.nl.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
Onze privacybeleid beschrijft welke gegevens wij over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Wij geven/leggen aan u uit op welke werkwijze of verwijzing wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons versterkte persoonsinformatie/gegevens.
Indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactformulier/contactpersoon voor privacyzaken, u vindt deze contactgegevens onderaan/einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking:
Indien u verder leest kunt u hieronder lezen op welke werkwijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiliging technieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk kunnen zijn.

 
Bemiddeling software/ onlinewebsoftware Eetgeheim.nl
Partner web ontwikkelaar Satdesign:
Eetgeheim.nl bemiddelingsdienst is ontwikkeld met software van SatDesign. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening van ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld.
SatDesign heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
SatDesign is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende extra beveiligingsmaatregelen te ondergaan/nemen.
SatDesign maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de softwareverlening, er worden geen informatie of persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

E-mail en mailinglijsten:

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven / unieke acties met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail of acties die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘Afmelden’ link. U ontvangt onze acties/nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp veilig beveiligd opgeslagen.
MailChimp maakt gebruik van Cookies en andere innovatie/internet technologieën die inzichtelijk maken of acties/e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derde te delen.

Persoonlijk e-mailverkeer:
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van onze eigen emailadressen en onlinedienst die gelinkt zijn aan onze emailadressen. Wij bieden passende technische en organisatorische maatregelen die treffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te beschermen. Wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 
SatDesign:

Onze reguliere zakelijke e-mailverkeer wordt gebruik gemaakt van de diensten van SatDesign. De partij waar wij mee samenwerken heeft een passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen en te beschermen. SatDesign heeft geen bevoegdheid tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Betaal,Payment processors:
Mollie:
Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze websitedienst maken wij gebruik van het bedrijf Mollie, het is een grootschalig platform wat wereldwijd Payments processen begeleidt. Wij werken samen met Mollie, Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaats gegevens en uw organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de verlening en diensten verder te verbeteren en in het kader daarvan (laat het bedrijf het geanonimiseerde) gegevens met derde te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s  dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Beoordelingen/reviews:
Wij verzamelen reviews via ons eigen platform systeem van onze partij SatDesign. Als u een review achterlaat via Eetgeheim.nl dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. Eetgeheim.nl deelt deze gegevens met het systeem, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen.
SatDesign/ Suprise-getaway.com publiceert uw naam en woonplaats en uw waarde en review kunnen gepubliceerd worden. In sommige gevallen kan SatDesign/ Eetgeheim.nl ,contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met SatDesign/ Eetgeheim.nl. Wij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.

SatDesign/ Eetgeheim.nl, biedt/heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. SatDesign/ Eetgeheim.nl behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan SatDesign/ Eetgeheim.nl toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor SatDesign/ Eetgeheim.nl derden inschakelt.

Facturatie en boekhouden

SatDesign

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik de dienst van SatDesign. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor het  bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van SatDesign. Wij delen uw naam, adres, woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

SatDesign is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. SatDesign  gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 


Doel van de gegevensverwerking en samenwerkingen met partners, met als doel van de verwerkingsprocessen.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.
Wij gebruiken uw gegevens niet voor (derden/gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om- anders dan op uw verzoek- op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derde zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen partners tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens.

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Suprise-getaway.com op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen/offertes met uw

(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke echten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 20 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons erkende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich

hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 20 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 20 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt, in opdrachtvoering van ons door andere verwerkers zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van de databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende voorvallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Eetgeheim.nl. Als u een of meerder opmerkingen of bezwaren maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar of opmerking gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet een geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.
Onze verwerking van uw gegevens zullen niet op zodanige wijze worden verwerkt dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons contactpersoon voor privacyzaken.


Onze Cookies en Google Analytics
Wij werken en verwerken onze onlinedienstverlening website met cookies dit wordt geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics” dienst die wij gebruiken voor deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. We maken indien we gebruik maken van de dienst ook gebruik van google ads, advertenties. De verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytici-informatie te gebruiken voor andere google diensten.

 

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in onze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ten alle tijden het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte, indien u geen e-mail heeft ontvangen of gekregen, staat er een automatisch update van de laatste update datum en tijdstip.

 

Contactgegevens

Eetgeheim.nl
Den Dogdreef 1

4838 ES Breda

Nederland

(06) 20309097

E info@eetgeheim.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Adam van Rijckevorsel
Jordy van Tilburg